اقتصادی > کشاورزی و اقتصاد مقاومتی
توجه به بخش کشاورزی شاه کلید حل مشکلات اقتصادی
«نکته آنلاین» گزارش می دهد:
توجه به بخش کشاورزی شاه کلید حل مشکلات اقتصادی
صنعت کشاورزی از زمان های قدیم همواره به عنوان رکنی مهم در زندگی اقتصادی جوامع بوده است. تا جایی که دخل و خرج بسیاری از صنعت های دیگر نیز از راه کشاورزی بوده است.
جای خالی صنعت کشاورزی در توسعه ملی/ چرا کشاورزی همواره فراموش می‌شود؟
«نکته آنلاین» بررسی می کند
جای خالی صنعت کشاورزی در توسعه ملی/ چرا کشاورزی همواره فراموش می‌شود؟
کشاورزی به عنوان یکی از کهن ترین فعالیت تولیدی و مهمترین فعالیت اقتصادی جوامع بشری است.